Normandernas erövring av England


Normandernas erövring av England inleddes 1066 då kungadömet England invaderades av Vilhelm I av Englands armé, hertig av Normandie, som senare kom att kallas för Vilhelm Erövraren. Vilhelm segrade i slaget vid Hastings, och detta resulterade i att den normandiska kontrollen över det anglosaxiska England snabbt kom att etableras. Den normandiska erövringen var en väsentlig och omvälvande händelse i engelsk historia av flera orsaker. Den tog i stort sett bort den existerande härskande klassen och ersatte den med en utländsk fransktalande monarki, aristokrati och prästhierarki.

Detta ledde till en omformning av det engelska språket och den engelska kulturen. Genom att England underlades härskare som hade sitt ursprung i Frankrike fick England starkare anknytning till kontinenten, medan det betydliga skandinaviska inflytandet minskade (och blev till slut helt oväsentlig). Det skapade också en betydlig konkurrent om makten i området med Frankrike. Maktkampen kom att fortsätta oavbrutet i Europa de nästkommande 750 åren, från 1066 och fram till 1815. Detta hade betydelsefulla konsekvenser för de brittiska öarna, eftersom de öppnade upp för en normandisk invasion av Wales och Irland, och en omfattande penetrering av aristokratin i Skottland av normandiska och andra fransktalande familjer, och införandet av ett feodalt system i den södra delen av Skottland. Det är viktigt att anmärka att normanderna inte var skandinaver, även om en del av deras förfäder var det. Det var fransk feodal medelålderskultur som omformade England, inte norrön.

Innehåll

Bakgrund och upptakt


Normandie

Normandie är en region i nordvästra Frankrike som fram tills vändpunktsåret 1066 hade fått en betydande norrön bosättning från både Norge och i synnerhet från Danmark. Denna inleddes efter att den franske karolingske härskaren Karl den enfaldige (898922) år 911 tillät en grupp norröna inkräktare att bosätta sig i den norra delen av Frankrike. Deras ledare kallades för Rollo av fransmännen, medan norrön tradition har identifierat honom som Gånge-Rolf. Detta tillstånd till norrön bosättning var en del av freden i Saint-Clair-sur-Epte som ingicks mellan Karl och Rollo. Karl hoppades att detta skulle förhindra nya angrepp från vikingar som länge hade härjat Frankerriket.

Den norröna bosättningen blev en succé, då den blev permanent och avslutade de tidigare överfallen i området. De tidigare vikingarna i regionen var kända som nordbor, och detta gav namn till landskapet Normandie. Nordborna, normanderna, anpassade sig snabbt, kanske så snabbt som under loppet av en hel generation, till den lokala kulturen. De gav upp sin hedendom och konverterade till kristendomen. De gick också över till att tala det lokala språket, langue d'oïl, som dock fick ett visst inflytande från deras fornvästnordiska språk, omformat till normandiska. De beblandade sig med den lokala befolkningen vid ingifte, anpassade sig till det feodala systemet, och kom snabbt att utvidga sitt tilldelade territorium mot väst och bosatte sig i områden som omfattade Bessin, halvön Cotentin, och Kanalöarna.

År 1002 gifte sig den anglosaxiska kungen Ethelred II sig med Emma, dotter till hertigen av Normandie. Deras son Edvard Bekännaren, som hade tillbringat många år i exil i Normandie under det danska styret av England, efterföljde Ethelred på den engelska tronen år 1042. Den dynastiska förbindelsen mellan England och Normandie skapade grogrund för ett normandiskt intresse för engelsk politik då Edvard var beroende av stöd från Normandie. Detta innebar att normandiska hovmän, soldater och präster hittade vägen till England, och kungen gav maktpositioner åt normanderna, särskilt inom kyrkväsendet. Efter Edvard var barnlös och i konflikt med den mäktiga jarlen av Wessex, Godwin, och hans söner, är det möjligt att han kan ha uppmuntrat hertig Vilhelm av Normandies ambitioner om att överta den engelska tronen.

Kyrkopolitisk grund för invasion

Åren kring 1066 hade den engelska kyrkan under en längre tid varit i konflikt med påvedömet. Den mest ärofyllda positionen i England var att vara ärkebiskop av Canterbury, där Stigand hade varit ärkebiskop sedan 1052. Påve Leo IX hade under samma period inlett en reformrörelse som senare kom att bli känt som den gregorianska reformen. I denna fokuserade påve Leo på att förbättra prästerligheten och förhindra simoni, det vill säga konsumtion och försäljning av prästämbeten och den prästerliga positionen. År 1049 uttalade påven på offentligt manér att han ville se närmare på den engelska kyrkan och undersöka kandidater för biskopssäten på ett mycket mer strängare sätt innan de godkändes.[1] Eftersom ärkebiskop Edsige av Canterbury (senare kanoniserat) dog 1051, valde munkarna vid Canterbury en släkting till jarl Godwin vid namn Æthelric till ny ärkebiskop.[2] Kung Edvard motsatte sig valet och pekade istället ut Robert av Jumièges. Det var kontroversiellt eftersom han inte bara var normander, utan även var biskop av London.

Biskop Robert drog till Rom och fick heliga stolens godkännande för utnämnandet. Robert försökte även att få tillbaka egendomar från jarl Godwin som han menade tillhörde kyrkan. År 1052 fick Godwin Robert att bli fredslös och försatte honom i exil.[3] Kung Edvard Bekännaren pekade därefter ut Stigand som ärkebiskop av Canterbury. Påven vägrade att godkänna Stigands utnämnande eftersom Robert av Jumièges fortfarande var i liv och inte heller avsatts av en påve. Robert appellerade till påve Leo IX, som kallade in Stigand till Rom. Stigand gjorde sig också skyldig till pluralism genom att fortfarande ha varit biskop av Winchester även om han inte blivit ärkebiskop av Canterbury. Eftersom Stigand inte dök upp hos påven blev han bannlyst.[4] Påve Leo IX, och hans efterföljare, påve Viktor II och påve Stefan IX, fortsatte att betrakta Robert av Jumièges som den rättmätiga ärkebiskopen av Canterbury.[5]

Stigand kom senare att anklagas för simoni i flera klosterkrönikor, men alla anklagelser dateras till efter 1066 och är av den anledningen präglade av ett önskan om att svartmåla den engelska kyrkan som korrupt och tillbakastående. Medelålderskrönikören Vilhelm från Poitiers hävdade också att Stigand år 1052 gick med på att Vilhelm av Normandie skulle efterfölja kung Edvard. Detta användes som propaganda efter den normandiska erövringen, men historikern David Bates och andra historiker har hävdat att det är osannolikt att detta någon gång har inträffat.[6] Stigands position som överhuvud för den engelska kyrkan utnyttjades till fullo av normanderna i deras propaganda före, under och efter erövrandet.[7]

Antagligen var det Stigands kontroversiella position och olydighet som påverkade påve Alexander II till att ge sitt stöd och sitt tillstånd till Vilhelm Erövrarens invasion och påföljande erövring av England.[8] En drivande i att invasionen skulle iscensättas var ärkediakon Hildebrand av Sovana, den senare påve Gregor VII, som använde sin betydliga makt i kardinalernas råd till att främja och stödja kraven till heritg Vilhelm av Normandie. Det att rikta orimliga anklagelser mot den engelska kyrkan var en del av det politiska spelet och den tillhörande propagandan under tiden före 1066.[9]

Vilhelm hade goda världsbaserade anledningar till att invadera, medan påvens tillstånd förmodligen var rätt betydelsefullt i arbetet med att rekrytera militärt stöd och genomföra invasionen. Men det blodiga slaget vid Hastings, där kristna dödade kristna, blev ett politiskt vansinne för påven, och han krävde att Vilhelm skulle göra bot. Vilhelm byggde då ett kloster på slagmarken för att visa att han hade Gud med sig. Den 11 april 1070 blev Stigand formellt avsatt av påvens legater och satt i arrest i Winchester, där han dog 1072, berövad all sin värdighet och med hela sin personliga förmåga konfiskerad.

Krav på den engelska kronan

Efter kung Edvards död i början av 1066 var det få uppenbara arvingar till den engelska tronen, men det var flesta motstridande intressen. Edvards närmaste efterföljare var Harald Godwinson, jarl av Wessex, son till Godwin. Han var den rikaste och mäktigaste inom den engelska adeln, och Harald valdes till kung av den engelska witenagemot (eller witan, anglosaxiska för "de vise männens möte"). Han kröntes av ärkebiskop Ealdred av Worcester i början av januari 1066.[10]

Det är värt att notera att Harald Godwinson inte hade något uppenbart krav på tronen. Hans far Godwin var son till en thegn av Sussex[11], men senare dokument har beskrivit Godwins far som en ceorl.[12] Godwin härstammade förmodligen från lågadeln. Det kan verka som att samtiden försökte ge Harald Godwinson en släkt tillbaka i sex ledd till kung Ethelred av Wessex, men det kan vara en tvivelaktig politisk konstruktion för att säkra Haralds legitimitet till tronen.

Även det sätt som Harald tog över kungadömet på var omstritt. Han hade lyckats erhålla sin position både tack vare sin far och genom sin egen handlingskraft som militär ledare, bland annat i kriget mot walesarna år 1063. Mot slutet av 1065 blev kung Edvard sjuk och hamnade i koma utan att ha pekat ut sin efterföljare. Den 5 januari 1066 dog han, i enlighet med Vita Ædwardi Regis.[13] Strax före sin död hade han dock kortvarigt fått tillbaka medvetandet, och hade då bett om att kungadömet skulle "beskyddas" av Harald. Detta påstående är tvivelaktigt, men eftersom witenagemot samlades nästföljande dag, blev Harald, kanske som landets starke man, vald till efterföljare i något som kan liknas vid en statskupp.[14] Detta skedde på bekostnad på den som hade den egentliga arvsrätten till tronen, den unge Edgar Ætheling. Det närmaste den nya kungen hade att göra med den nya kungasläkten var att hans syster Edith av Wessex var gift med Edvard Bekännaren, utan att detta äktenskap hade frambringat arvingar.

Emellertid kom Harald Godwinson att omedelbart utmanas av två mäktiga grannhärskare. Hertig Vilhelm Bastarden hävdade att han hade fått löfte om tronen av kung Edvard och att Harald hade svurit sin ed på detta avtal. År 1064 ska Harald Godwinson ha förlist i Ponthieu. Det har försiggått många spekulationer rörande denna underliga sjöresa. De tidigaste normandiska krönikorna, skrivna efter erövrandet, rapporterade att Robert, ärkebiskop av Canterbury, hade blivit utskickad av den barnlöse kungen Edvard för att peka ut Vilhelm av Normandie som sin arvinge då de var släkt på moderns sida, och att Harald Godwinson senare skickades för att svära sin tro till den normandiske hertigen.[15] Historikerna är oeniga om trovärdigheten i denna berättelse. Det verkar i vilket fall som helst som om Vilhelm var överbevisad om att han hade arvsrätt till den engelska tronen, men det är oklart om det var konsensus mellan såväl Edvard som Vilhelm om detta. Efter skeppsförlisningen hamnade Harald under hertigens uppsyn. Enligt Bayeuxtapeten och andra normandiska källor hade Harald svurit en ed till Vilhelm på den helige relikan om att stödja hertigens krav på den engelska tronen. Detta utnyttjade normanderna efter Haralds död genom att förtydliga att han bara ljugit om att han svurit den påstådda eden, och således förbrutit sig mot Gud.

Kung Harald Hårdråde av Norge la också in sitt krav på tronen enligt ett avtal med hans föregångare, kung Magnus den gode, och den tidigare danske kungen Hardeknut, son till den tidigare danske och engelske kungen Knut den mäktige (och Emma av Normandie). Detta avtal mellan Magnus och Hardeknut ingicks år 1037 vid Göta älv, och vid den bestämdes det att den som levt längst av dem skulle ärva den andre. Efter Hardeknuts död år 1042 blev Magnus arvinge till kungariket Danmark, och med Danmark också det danska kravet på den engelska tronen. Efter Magnus död år 1047 blev Harald Hardråde arvinge till både Magnus rike och hans krav på England. Efter att nyheten om Edvard Bekännarens död offentliggjordes, började både Vilhelm Bastarden och Harald Hårdråde var för sig att samla in soldater och skepp för att göra sina krav gällande genom en invasion av England.

Både samtidigt och senare kom det också andra utmanare. Den första var Edgar Ætheling, en släkting till Edvard Bekännaren och en direkt ättling till kung Edmund Järnsida. Edgar var son till Edvard Landsflyktingen, son till Edmund Järnsida, och var född i Ungern, där hans far hade flytt efter den danska erövringen av England genom Knut den mäktige. Efter att familjen återvänt till England och hans fars dog år 1057, var Edgar utan tvivel den som hade det bästa arvsmässiga kravet på tronen. Olyckligtvis för Edgar var han bara runt 13 eller 14 år då Edvard Bekännaren avled, och med en liten familj att försörja sig på, kringgicks hans krav av witenagemot. En annan utmanare var Sven Estridsson, kung av Danmark efter att Harald Hårdråde med makt inte kunnat klara av att iscensätta sin krav på Danmark då Magnus den gode dött. Svens krav på den engelska tronen var grundade i att han var barnbarn till Sven Tveskägg, men inte i direkt blodsband. Hans mor, Estrid Svensdotter, var gift med jarl Ulf Torgilsson av Skåne, och var således brorson till Knut den mäktige på sin mors sida. Sven Estridsson gjorde i vilket fall som helst inga krav på att beträda den engelska tronen ända fram till 1069, och själv då endast halvhjärtat. Jarlen av Northumbria, Toste Godwinson, yngre bror till Harald Godwinson, gick till uppror i början av 1066, och det kan ha varit början på ett krav om tronen, men efter att han besegrats av jarlarna Morcar och brodern Edwin och då de flesta av hans anhängare flytt, gav Toste sitt stöd till Harald Hårdråde.

Toste och Harald Godwinson

År 1065 var England nära att dras in i ett inbördeskrig efter att Toste Godwinson pålagt sitt jarldöme en fördubbling av skatterna. Folket i Northumbria gjorde uppror mot sin egen jarl, och Harald Godwinson stödde upprorsmakarna mot sin egen bror och ersatte han med Morcar. Denna handling stärkte Haralds position som Edvard Bekännarens efterföljare, men den splittrade även hans egen familj. År 1066 var fientligheten mellan bröderna Toste och Harald ett faktum. Toste härjade i sydöstra England med ett flottfartyg han hade rekryterat i Flandern, senare också med andra skepp från Orkneyöarna. Efter Harald skickade den engelska flottan på honom, seglade Toste längre mot nord och härjade i East Anglia och Lincolnshire innan han drevs tillbaka av bröderna Edwin och Morcars skepp, respektive jarlar av Mercia och Northumbria. Efter att ha övergivits av de flesta av sina anhängare drog Toste till Skottland, där han tillbringade sommaren med att rekrytera nya krigare.[10]

Harald Hårdråde invadera norra England i början av september 1066 för att återupprätta Knut den mäktiges nordsjörike. Den norske kungen ledde en flotta på något som rapporterats vara 300 skepp, kanske så mycket som 330,[16] något som kan ha motsvarat en armé på uppemot 15 000 man. Dessutom blev Haralds armé ytterliga förstärkt av de styrkor som Toste Godwinson hade lyckats samla ihop. I den grad Harald Godwinson hade krav på den engelske tronen, hade även brodern Toste det. Med Tostes stöd till den norske kungen förstärktes deras sak ytterligare, men till syvende och sist var det militär makt som var avgörande.

Slaget vid Stamford Bridge

Harald Hårdrådes flotta korsade Nordsjön, seglade upp för floden Ouse och gjorde landgång. Armén gick rakt mot York, som var Englands maktbas och huvudstaden i norr. Harald Hårdråde vann över de oförberedda engelsmännen, och efter att ha erövrat staden drog han mot Fulford, där han den 20 september mötte en hastig samlad armé ledd av jarlarna och bröderna Edwin och Morcar av respektive Mercia och Northumbria. I slaget vid Fulford blev anglosaxarna fullständigt överkörda och besegrade.[17]

Harald Godwinson hade tillbringat sommaren på Englands sydkust med en stor armé och flotta i väntan på att den normandiske hertigen skulle invadera. Den 8 september upplöste han armén eftersom reserverna med proviant tog slut. Efter att nyheten om den norska invasionen i norr nådde fram, försvann han snabbt från platsen för att möta de nya hoten och samlade ihop en armén som så småningom reste norrut. Just denna förmåga att rekrytera nya människor är ett vittne på den lojalitet som hans undersåtar visade. Färden norrut inleddes innan slaget vid Fulford, men det skulle komma att ta ett tag innan man nådde fram till normanderna.

Den 25 september, fem dagar efter Fulford, stötte han på de förmodat arroganta normanderna, som var helt oförberedda på att Harald Godwinson så snabbt skulle dyka up. Samtidigt stängdes normanderna in i en dalgång där de lätt blev avskurna från ett tillbakatåg mot skeppen. Trots att engelsmännen hade fördelarna på sin sida, varade det extremt blodiga slaget hela dagen, och slagets utfall kunde ha gått åt olika håll, men det avgjordes efter att Harald Hårdråde fick en pil i strupen och dog.[18] Det fick normanderna att bryta leden, enligt Anglosaxiska krönikan, och flydde mot långskeppen.[19]

Enligt Snorre Sturlasons saga om Harald Hårdråde hade inte slaget avgjorts i samband med kung Haralds död. Det medförde ett uppehåll i slaget, och bägge sidor drog upp igen. Harald Godwinson befallde nätet till Toste, hans bror, men normanderna tog inte emot. Samtidigt kom Øystein Orre med stöd och förstärkningar från skeppen, och den nya striden – Orrestriden – varade dagen ut till mörkret lade sig, och först då var alla antingen döda, som Øystein Orre, eller hade flytt. Även Toste hade dött.[20]

Utfallet av slaget ledde till att nordborna och vikingarnas tid i England var över, och i norsk historieförståelse var detta även det som avslutade vikingatiden. Den engelska, eller den anglosaxiska segern ledde emellertid till stora kostnader, eftersom Harald Godwinsons armé blivit försvagad efter att ha drabbats av många dödsfall och skador.

Den normandiska invasionen


Under tiden samlade Vilhelm på sig en stor invasionsflotta och en armé, inte bara från Normandie, utan även från hela Frankrike, inklusive store kontingenter från Bretagne och Flandern. Han samlade styrkorna vid Saint-Valery-sur-Somme. Armén var redo att korsa engelska kanalen den 12 augusti. Hade det varit i sjös vid den tidpunkten, skulle de invadera England innan Harald Hårdråde, och historien kunde ha sett annorlunda ut.[21] Medeltidens segelskepp kunde inte styra upp mot vinden, och invasionsflottan hade motvind. I sex veckor låg Vilhelm med armén vid kusten och väntade på bättre väder. Under tiden invaderade Harald Hårdråde. Men två dagar efter slaget vid Stamford Bridge ändrade sig vinden, och normanderna kunde slutligen segla.[22]

Den normandiska armén gick i land vid Bulverhythe, mellan det som idag är städerna Bexhill och Hastings, i närheten av Pevensey Castle i Sussex, den 28 september. De reste omedelbart upp en befästning av trävirke vid Hastings och härjade därefter runt i närheten.[23]

Slaget vid Hastings

Huvudartikel: Slaget vid Hastings

Efter att Harald Godwinson fått reda på invasionen, hade han redan gett sina män tillstånd om att vila efter slaget mot nordmännen. Tillståndet tvingades nu att dras tillbaka i den grad som det var möjligt. Han samlade ihop de styrkor som kunde och marscherade söderut. I London stannade de i några dager och rekryterade flera krigare, innan de marscherade de efterkommande tre dagarna fram till Hastings, där Vilhelm hade 17 dagar på sig att förbereda seg. Den 14 oktober möttes anglosaxarna och normanderna i slaget ved Hastings. Slaget ägde rum på Senlac Hill, omkring 9,5 km nordväst om Hastings, nära dagens stad Battle i East Sussex.

Den normandiska armén beräknas ha varit på omkring 8 400 man, bestående av 2 200 kavallerister, 4 500 fotsoldater och 1 700 bågskyttar. Den anglosaxiska armén förmodas ha varit på omkring 7 500 man, huvudsakligen bestående av fotsoldater. Även detta slag kunde ha tippat bägge vägar, men eftersom Harald Godwinson dödades, enligt tradition genom en pil i ögat, vanns slaget av normanderna. Även Haralds bröder Gyrth och Leofwine dödades, och de resterande delarna av den anglosaxiska armén flydde. Även om det fanns ett ytterligare motstånd mot hertig Vilhelm och hans normander, så ses slaget som den avgörande vändpunkten som ledde till att han fick kontroll över England.

Efter segern vid Hastings förväntade Vilhelm Erövraren sig att motta underkastelse från de anglosaxiska ledarna som hade överlevt, men istället deklarerades Edgar the Ætheling ögonblickligen som kung av witenagemot, och med stöd från jarlarna Edwin och Morcar, från Stigand, ärkebiskop av Canterbury, och från Ealdred, ärkebiskop av York.[24] Vilhelm, som fick förstärkningar från andra sidan engelska kanalen, marscherade runt Kents kust mot London. Han besegrade en ny anglosaxisk styrka som angrep honom vid Southwark. Men han lyckades inte att storma London Bridge och försökte därför att nå staden genom en mer indirekt väg.[25] Han gick istället upp längs floden Themsen fram till att han gjorde så att armén kunde korsa vid Wallingford i Oxfordshire. Medan han var där mottog han underkastelse från ärkebiskop Stigand. Han reste därefter vidare mot nordost längs Chiltern Hills innan han åter började röra sig mot London från nordväst. Han nedkämpade ytterligare motstånd från stadens styrker. Eftersom den unge Edgar the Ætheling inte lyckades mobilisera ett effektivt försvar, förlorade han sina anhängare på ett avskräckt manér, och de anglosaxiska ledarna övergav sig till Vilhelm vid Berkhamsted i Hertfordshire.[26] Vilhelm utropades då till kung av England och kröntes av Ealdred den 25 december 1066 i Westminster Abbey.[27]

Engelskt mostånd

Trots denna underkastelse fortsatte lokalt motstånd att bryta ut i flera år. 1067 angrep upprorsmakarna i Kent borgen Dover Castle. I upproret deltog även normanden Eustace II, greve av Boulogne, som hade stridit på normandernas sida vid Hastings. Eustace kan ha varit missnöjd med sin andel av segerherrarnas gunst, men angreppet på fästningen misslyckades i vilket fall som helst, och Eustace fråntogs de län han hade fått motta.[28]

Samme år ledde Eadric den ville, en landägare i Shropshire, ett uppror i den västra delen av Mercia i allians med de walesiska härskarna i kungadömena Gwynedd och Powys, och de bekämpade styrkor i Hereford.[29]

År 1068 belägrade Vilhelm upprorsmakarna i Exeter, inklusive Harald Godwinsons mor Gytha Thorkelsdóttir. Efter att ha lidit av betydliga förluster lyckades Vilhelm att förhandla fram stadens kapitulation.[30]

Senare samma år gjorde jarlarna Edwin och Morcar uppror i Mercia med stöd från walesarna, samtidigt som jarl Cospatric av Northumbria ledde ett uppror i sitt jarldöme. Northumbria hade på den tiden ännu inte ockuperats av normanderna. Detta uppror bröt snabbt samman eftersom Vilhelms armé hade närmat sig, och han byggde fästningsverk och utplacerade garnisoner för att kontrollera omgivningarna, så som han redan gjort söderut. Edwin och Morcar underkastade sig på nytt medan Gospatric flydde till Skottland. Det samma gjorde Edgar the Ætheling och hans familj, som kanske också hade deltagit i upproret.[31] Under tiden hade Haralds söner, som hade flytt till Irland, härjat i Somerset, Devon och Cornwall från sjön.[32]

I början av 1069 blev den nyligen insatta normandiske jarlen av Northumbria, Robert Comine, och flera hundratals av hans soldater massakrerade vid Durham, något som utlöste ett omfattande uppror i Northumbria. Fästningsherren i York, Robert fitzRichard, besegrades och dödades, och upprorsmakarna belägrade den normandiska borgen i York. Vilhelm skyndade sig norrut med en armé och besegrades upprorsmakarna utanför York. Han förföljde dem in i staden, massakrerade invånarna och krossade det som återstod av upproret.[33] Han byggde en till fästning i York, förstärkt av normandiska styrkor i Northumbria, och drog därefter söderut igen. Ett efterföljande lokalt uppror krossades av garnisonen i York.[34] Haralds söner genomförde en ny räd av plundringar mot England från sin bas i Irland, men besegrades i Devon av normandiska styrkor under ledning av greve Brian, son till Eudes, greve av Penthièvre.[35]

Mot slutet av sommaren 1069 skickade Sven Estridsson av Danmark en stor flotta till den engelska kusten, något som utlöste en ny mängd uppror över hela landet. Efter ett misslyckat och avbrutet försök på att härja runt i de södra delarna av landet, gick danskarna tillsammans med upprorsmakarna i Northumbria. Detta nya uppror stöddes även av Edgar the Ætheling, Gospatric och andra som befann sig i exil i Skottland, och av jarl Waltheof II av Northumbria, den siste av de anglosaxiska jarlarna som förblev i England ett decennium efter normandernas erövring. De kombinerade de danska och de engelska styrkorna övermannande de normandiska styrkorna i York, erövrade fästningarna och tog kontrollen i Northumbria. Men ett armétåg i Lincolnshire ledd av Edgar slogs tillbaka av den normandiska garnisonen i Lincoln.[36] I samma veva växte motståndet i västra Mercia, där Eadric den villes styrkor, tillsammans med hans walesiska allierade och andra upprorsmakare från Cheshire, angrep borgen Shrewsbury Castle vid Shrewsbury.[37] I sydväst kom upprorsmakarna från Devon och Cornwall som angrep den normandiska garnisonen vid Exeter, men dessa slogs tillbaka av försvararna och spriddes av en annan normandisk styrka under greve Brian, som kom till undsättning .[37]Andra upprorsmakare från Dorset, Somerset och grannområdena belägrade borgen Montacute Castle, men besegrades av en normandisk armé samlad av upprorsmakare från London, Winchester och Salisbury under Geoffrey av Coutances.[37]

Under tiden angrep Vilhelm danskarna som hade bosatt sig söder om floden Humber i Lincolnshire för vintern, och drev dem tillbaka till norr om floden. Han efterlämnade Robert av Mortain, sin egen halvbror, som ledare i Lincolnshire och åkte västerut och besegrade upprorsmakare från Mercia i ett slag vid Stafford.[37] Efter att danskarna återigen styrt mot Lincolnshire, drevs de åter tillbaka över floden. Vilhelm drog sig in i Northumbria och stod emot ett försök från att hindra honom från att korsa den stora floden Aire vid Pontefract. Danskarna flyttade återigen på sig efter att han lämnat, och han ockuperade York. Han köpte ut danskarna, som lovade att lämna England under våren, och som genom hela vintern 1069–1070 härjat, bränt och mördat hans styrkor systematiskt i hela Northumbria och lämnade landet i öde i det som kallas för Massakrerna i norra England.[38] Våren 1070, efter att ha säkrat sig om underkastelsen till Waltheof och Gospatric och drivit tillbaka Edgar och hans återstående anhängare till Skottland, åkte Vilhelm tillbaka Mercia. Han förlade sitt huvudkontor i Chester och krossade allt dåvarande motstånd i området innan han återigen drog söderut.[39] Den danske kungen Sven kom över i egen person för att ta kommandon över den danska flottan, och han sa upp sina tidigare avtal om att dra sig undan. Han skickade trupper till Fenland (the Fens) för att slå samman sig med anglosaxiska upprorsmakare som leddes av Hereward the Wake, som hade sin bas på Isle of Ely. Kort tid efter accepterade däremot Sven Estridsson ytterligare betalningar från Vilhelm och åkte tillbaka till Danmark.[40]

Efter att danskarna dragit sig ur, stod upprorsmakarna i Fenland stilla, men stod ändå beskyddade av vanskliga träsket, och i början av 1071 kom det siste upprorsutbrottet i området. Edwin och Morcar återigen vänt sig mot Vilhelm, och medan Edwin kvickt förrådes och dödades, nådde Morcar fram till Ely i Cambridgeshire, där han och Hereward fick stöd från upprorsmakare som hade seglat från Skottland. Vilhelm kom med både en armé och en flotta för att avsluta det sista som återstod av motståndet. Efter flera kostbara fiaskon lyckades normanderna att konstruera en ramp som nådde Isle of Ely, besegrade upprorsmakarna vid brohuvudet och stormade ön. Det markerade slutet på det anglosaxiska motståndet. Den hade aldrig koordinerats på gott manér, och den hade inte bra militära ledare att förlita sig på.[41]

Många av de normandiska källorna som funnits bevarade fram tills nu har skrivits med avsikt att rättfärdiga deras handlingar som svar på påvens bekymmer gällande den behandlingen den infödda befolkningen fick av sina normandiska erövrare under denna period.[42]

Englands nye kung


Vilhelm av Normandie föddes 1027 eller 1028 som en illegitim son till hertig Robert I av Normandie och Herleva, som förmodligen var dotter till en garvare från Falaise. Av den anledningen kallades han för "Vilhelm oäktingen", men han ärvde sin fars titel år 1035 vid sju års ålder. Insättandet av en minderårig med ett tvivelsamt krav på hertigtiteln ledde till oordning och krig, men med stöd från en grupp mäktiga normandiska adliga, den normandiska kyrkan och den franska kungen, överlevde den unge hertigen. Han kröntes till riddare som femtonåring, och när han var nitton år besegrade han uppror och hot om invasioner. År 1047 vann han en avgörande seger mot sina viktigaste fiender, men hotades då av greven av Anjou och ökad fientlighet från den franske kungen. Vilhelm lyckades att förena sina egna adliga i försvaret av hertigdömet. Hans äktenskap med Matilda av Flandern i början på 1050-talet var strategiskt viktigt, även många samtidiga betraktade äktenskapet som olagligt för att de var för nära besläktade.

Under 1060-talet var fördelen på Vilhelms sida. Den unge franske kungen Filip I kunde inte förhindra att han erövrat grevskapet Maine, drev krig i gränstrakterna mot Bretagne, och ställde krav på den engelska tronen genom släktskap och genom en påstådd ed som getts av jarl Harald Godwinson. Edvard Bekännarens död år 1066, och den snabba kuppen till Harald betydde att Vilhelm tvingades att lägga makt bakom sitt krav. Ren tur kombinerat med duktighet var upplagt på Vilhelms sida i slaget ved Hastings, och efter det avgörande slaget fick han kontroll över ett av de rikaste länderna i Västeuropa genom hänsynslös brutalitet.

Resten av sitt liv strävade Vilhelm Erövraren, som han nu var känd som, med att upprätthålla och säkra sitt rike på bägge sidor av Engelska kanalen. De periodiska hoten från de franska och danska kungarna nedkämpades. De senare problemen kom från den tvivelsamma lojaliteten till hans äldste son Robert Curthose, men det var då han ledde en våldsam militär kampanj mot Filip I av Frankrike, nu hans största fiende, och sin son Robert, att Vilhelm fick sitt dödliga sår vid Mantes år 1087, och som han avled av kort tid efter. Anglosaxiska krönikan har gett en träffande beskrivning av hans personlighet:

Den här kungen, Vilhelm, som vi talar om var en mycket klok man, och mycket mäktig och mer dyrkat och starkare än någon av hans föregångare hade varit. Han var vänlig mot goda män som älskade Gud, och sträng bortom alla medel mot de som motstod hans vilja. (...) Dessutom, var han en mycket sträng och brutal man, så att ingen torde att göra något som gick mot hans vilja. Han la jarlarna i länkar som handlade mot hans vilja. Han förvisade biskopar från sina biskopsdömen och abbotar från deras kloster, och satte thegnar i fängelse. (...) Bland andra ting kommer den goda säkerhet han gav till det här landet inte att förglömmas, så att varje ärlig man kunde resa över hans kungadöme med sina bröst fyllda av guld; och ingen vågade att slå någon annan, oavsett hur fel han hade gjort mot honom.»[43]

Kontroll över England


Strax efter att England erövrats, stod normanderna inför många utmaningar när de skulle behålla kontrollen. Sammalunda den infödda anglosaxiska befolkningen var de normandiska herrarna få i antal. Historiker har beräknat antalet normandiska riddare till mellan 5 000 och 8 000, även om dessa högstatuskrigare endast representerade en andel av det totala antalet militära inflyttare.[44] Normanderna överkom det tallmässiga underskottet genom att anpassa flera nyskapande metoder för att utöva kontroll.

Olikt de danska herrarna några decennier tidigare, som hade tagit skatt, men inte avsatt och fördrivit engelska landägare, förväntade och mottog normandiska herrar landområden och titlar från Vilhelm som belöning för sin insats under invasionen.[45] Därför, kanske för första gången i engelsk historia, krävde Vilhelm till slut totalt ägande av bortemot alla landområden i England, och han krävde också rätten till att testamentera det som han ansåg var lämpligt. Således "hölls" alla landområden å kungens vägnar.[46] Inledningsvis hade Vilhelm konfiskerat landområden från alla anglosaxiska herrar som hade kämpat och dödats tillsammans med Harald Godwinson. Han omfördelade det till sina normandiska anhängare, även om en del anglosaxiska familjer kunde "köpa tillbaka" sina egendomar och titlar från Vilhelm.[47] Dessa påbörjade konfiskeringar ledde till uppror, som återigen ledde till ytterligare konfiskeringar, en cirkel som fortsatte bortemot oavbrutet i de nästföljande fem åren efter slaget vid Hastings. Genom att slå ner och förhindra ytterligare uppror, byggde normanderna fästningar och borgar i ett aldrig tidigare skådat antal, inledningsvis av typen motte-and-bailey, en enklare form för borgar i trä och jord, men kom så småningom att byggas ut och förstärkas med murar av sten.

Även efter att det aktiva motståndet mot Vilhelms hårda styre så småningom dog ut, fortsatte han och hans baroner att utvidga och konsolidera normandisk kontroll över landet. Om en anglosaxisk landägare dog utan en arvinge, kunde kungen (eller om det gällde landägare av lägre klasser, en av hans baroner) även peka ut en arvinge, och då valdes det i regel en lojal invandrare från Normandie. Vilhelm och hans baroner utövade också tätare kontroll över arv av landområden for änkor och döttrar, ofta genom att kräva nya äktenskap med normander. På så vis ersatte normanderna den infödda anglosaxiska aristokratin och tog även kontroll över de övre samhällsklasserna.

Som ett mått på Vilhelms framgång i att ta kontroll; från 1072 och fram till den fransk erövringen av Normandie år 1204, var Vilhelm och hans efterföljare i stort sett frånvarande härskare i England. Exempelvis tillbringade Vilhelm efter 1072 mer än 75 procent av sin tid i Frankrike. Samtidigt som han hade egna behov och att i egen person vara på plats i Normandie för att försvara sitt rike mot utländsk invasion och slå ned inre oro och uppror, höll han på att upprätta kungliga administrativa strukturer som gjorde det möjligt att styra England från avstånd med hjälp av "writ" (skrift).[48] Kungarna var inte de enda som var frånvarande, det samme gällde ofta många andra anglonormandiska herrar.

Att hålla de normandiska herrarna lojala som en grupp var lika viktigt, eftersom varje friktion kunde ge den infödda anglosaxiska befolkningen en chans till att avsätta sina fransktalande herrar. Odo av Bayeux, en halvbror till Vilhelm, fråntogs exempelvis i slutändan alla sina egendomar efter en rad olagliga övertaganden och andra bedrägliga aktiviteter, handlingar som hotade med att destabilisera den normandiska kontrollen över landområdena. Ett sätt att skapa bindemedlet som höll de normandiska herrarna lojala, var att dela ut mark i vissa områden, i bitar, och straffa besittningar som inte godkänts.[49] En normandisk hade vanligtvis mindre lantegendomar utspridda över hela England och i Normandie, och inte ett enda, sammanhängande geografiskt block. Om en herre försökte att vara olydig mot kungen, var det bara för att han ville försvara en liten del av sina egendomar vid en angiven tidpunkt.

I det långa loppet ledde denna politik till ökad kontakt mellan de adliga i de olika regionerna och uppmuntrade adeln till att organisera sig och uppträda som en klass istället för som enskilda individer, som var det normala i andra feodala länder. Utövandet av en stark centraliserad monarki gjorde så att adeln uppmuntrades att knyta kontakt med borgarna i städerna, något som betraktats som en tidig början till den engelske parlamentarismn.

Medeltida folkräkning


Kolofonsidan i den så kallade Domedagsboken (Domesday Book) berättar att "Under året ett tusen och åttiosex från inkarnationen av Vår Herre, och i det tjugonde året under Vilhelms styre, gjordes denna egendomsregistrering, inte bara genom dessa tre grevskapen, men också genom andra."[50] Att utföra en landsomfattande egendomsregistrering i det medeltida England var inte bara nyskapande i Europa, men dess storlek och omfång var en dramatisk handling av en av Englands hårdaste och mest handlingskraftiga monarker, som dominerade europeisk politik på slutet av 1000-talet. Efter att England erövrades år 1066 bestod resten av Vilhelms liv och regim i att upprätthålla och konsolidera sitt rike. Anglosaxarna hade redan som tradition att dokumentera Englands styre, men landets enskilda administrativa delar, shiren, fungerade relativt självständig. Normanderna införde ett hårt, även för sin tid, centraliserat kungadöme. Domedagsboken blev den handfasta symbolen på den nya normandiska orden. Registreringen av egendomsförhållandena, och dess likhet med den kristna Domedagen som har beskrivits i Uppenbarelseboken, verkar ha skrämt det engelska folket. Anglosaxiska krönikan skrev:

Han skickade sina män över hela England i varje shire och fick dem att ta reda på hur många hundra hudar (hides) det var i det shiret, eller vilket land och vilka boskap kungen själv hade i landet, eller vilka avgifter han borde ha i tolv månader från det shiret. Han nedtecknande också hur mycket land hans ärkebiskopar hade, och hans biskopar och abbotar och hans jarlar, och... vad eller hur mycket en hade, som var jordägare i England, i land eller boskap, och hur mycket pengar det var värt. Så i grunden undersökte han, att det var inte fanns en enda hud och inte heller en enda flik land, eller faktiskt (det är en skam att berätta, men det verkar inte som det var en skam för honom att göra så) en oxe eller ko, inte heller en gris, som utelämnades och inte nedtecknades i hans upptagning: och alla dessa upptagningar fördes till honom efteråt.[51]

Vilhelms militära kampanjer och fälttåg var väldigt dyrbara, men Domedagsbokens innehåll och upplägg tyder på att den var långt mer än ett mått på att skaffa sig större intäkter på. Författaren till Anglosaxiska krönikan, skriven med dysterhet och avsky, menade att Vilhelm ville få vetskap "om detta land, hur folk var bosatta eller vilka typer av folk som fanns".[52] Efter 1066 blev hela den härskande klassen i England utbytt och ersatt av utlänningar, fransktalande från Normandie, Bretagne, Flandern och andra platser. Processen genomfördes gradvis, men relativ snabbt, och resultatet var ett mycket komplicerat, sammansatt och förvirrande mönster av jordegendomar, osäkerheter med hänsyn till rättsmässiga egendomsförhållandena, och med en fientlig befolkning och social oro. Frågor om äganderätt till jord och land hade sedan Knut den stores tid avgjorts genom att referera till skattelistor. Vilhelm betraktade sig själv som den lagmässiga efterföljaren till kung Edvard Bekännaren (kung Harald Godwinson kringgicks genomgående, utelämnades och beskrevs endast som "jarl"), och således var den makt som hade vunnits med svärd framhävd som både lagmässig och rättmässig.[53]

Domedagsboken har, med undantag av Shropshire och Cheshire, disponerat socialt hierarkiskt, så att kungens egendom listades först, därefter prästernas, biskoparnas och abbotarnas, kontrollerade av kungen, och till slut de egendomar som världsliga herrar ägde. Kungens förmögenhet bestod av en femtedel av det hela; kyrkans en fjärdedel, och resten var i händerna på ledande baroner och mindre herrar. Domedagsboken är därför en klargörande och praktisk lista över egendomar och folk, och ett handfast uttryck för makten i England under året 1086. Registreringen handlade mer om utövande makt än om symbolisk styrka.

Den hastighet som undersökningen genomfördes med, är ett av dess mest imponerande inslag. Detta skulle knappast ha varit möjligt om inte det tidigare anglosaxiska styret redan hade dokumenterat mycket av landet, något som gjorde det möjligt att samla in ny information och korrigera gammal. Utarbetandet av boken bestämdes under julen 1085 vid kungens hov i Gloucester efter att Vilhelm "hade tänkt mycket och haft djupa diskussioner om det här landet", så som den anglosaxiska författaren till krönikan uttryckte det. Kolofonsidan i slutet av boken berättar att registreringen utfördes 1086, och att den var rätt så nära att färdigställas i september 1087, efter Vilhelm Erövrarens död. Endast Essex, Suffolk och Norfolk hade inte upptagits i den slutliga upplagan, men upptogs senare i en enskild volym, Den lilla Domedagsboken.[54]

Konsekvenser


Ny aristokrati

En direkt konsekvens av invasionen var en bortemot total utrotning av den gamla anglosaxiska aristokratin och minskat anglosaxiskt styre över kyrkan. Vilhelm Erövraren ersatte systematiskt anglosaxiska jordägare och fördelade deras egendomar mellan sina egna folk från kontinenten. Domedagsboken har minutiöst dokumenterat effekten av det omfattande programmet for expropriation och indragning och omfördelning av egendomar. Den avslöjade att år 1086 var bara omkring 5% av landet söder om floden Tees i anglosaxiska händer. Även denna lilla rest förminskades ytterligare de tio åren som följde, och fördrivandet av de infödda jordägarna var bortemot fullföljd i de södra delarna av England.[55]

Infödda kom snart också att försvinna från högre regeringsmakt och högre kyrkliga ämbeten. Efter 1075 var jarldömena i händerna på normanderna, medan anglosaxarna endast undantagsvis pekades ut som sheriffer. Likaledes blev äldre präster antingen förvisade från sina ämbeten, eller så kom det att behålla ämbetet under sin levnadstid, men ersattes av utlänningar efter att de dog. År 1096 var inget av biskopsdömena fortfarande besatta av anglosaxare, medan anglosaxiska abbottar hade blivit sällsynta, särskilt i de större klostren.[56]

Ingen annan medeltida erövring mellan kristna och kristna hade sådana ödeläggande konsekvenser för den besegrande härskarklassen. Samtidigt ökade Vilhelm Erövrarens prestige enormt bland hans anhängare, då han höll på att förläna dem med omfattande lantegendomar utan att det kostade honom något. Hans förläningar hade också som avsikt att upprätthålla kontroll, eftersom varje tilldelning av län och titlar betydde att den nya feodalherren behövde bygga en borg och undertrycka de infödda. På så sätt säkrades erövringen genom den nya strukturen.

Ny kyrkoorganisation

Ealdred av Worcester, ärkebiskop av York, som hade krönt Harald Godwinson år 1066, var antagligen den anglosaxiska prästen som även krönt Vilhelm som kung på juldagen år 1066.[57] En ny regel som tillkom efter Vilhelms krönande var att Ealdred innan själva ceremonin frågade församlingen på anglosaxiska om det verkligen var deras önskan att Vilhelm skulle krönas till kung. Den normandiske biskopen av Coutances, Geoffrey de Montbray, frågade därefter samma sak, men då på normandiska.[57] I mars 1067 tog Vilhelm med sig Ealdred då han återvände till Normandie tillsammans med andra anglosaxiska ledare; jarl Edwin, jarl Morcar, Edgar the Ætheling, och ärkebiskop Stigand.[58] I samband med whitsun (pingst) år 1068 utförde Ealdred krönandet av Vilhelms hustru Matilda. Eftersom ledarna i norra England gjorde uppror mot den nya normandiska kungen 1069, fortsatte Ealdred att stödja Vilhelm.[59] Han var den enda ledaren i norr som gjorde detta.[60] Förmodligen kände han sig förpliktad att stödja den kungen han själv hade krönt, utländsk eller ej. Ealdred verkar ha varit en av få anglosaxiska präster som Vilhelm förlitade sig på, och efter hans död 1069 genomfördes det färre försök till att integrera anglosaxarna i den normandiska administrationen. År 1070 avhölls ett kyrkomöte i Westminster, och här avsattes flera anglosaxiska biskoper. År 1073 återstod endast två anglosaxiska biskopar, och efter att Vilhelm själv avled år 1089, återstod det endast en, Wulfstan II av Worcester.[61]

Efter Harald Godwinsons död underkastade Stigand sig ärkebiskop Vilhelm, som Ealdred hade gjort innan honom. Han var på plats vid Vilhelms kröning, men på grund av påvens bannlysning kunde han endast assistera. Trots den växande pressen fortsatte Stigand att vara på plats hos det normandiska hovet, men år 1070 avsattes han av påvliga legater och fängslades i Winchester, där han avled år 1072. Alla hans egendomar och rikedomar konfiskerades av kungen.[62] Hans stelhet och ovilja mot att lyda heliga stolen utnyttjades av normandiska påvar som grund för att den engelska kyrkan var tillbakastående och var i behov av reformer. Kung Vilhelm pekade ut Lanfranc, född i Italien och abbot i Normandie, som hans efterföljare som ärkebiskop av Canterbury.[63] Lanfranc började direkt med att reorganisera och reformera om den engelska kyrkan, däribland att framskynda processen med att ersätta alla anglosaxare med normander i de mest betydelsefulla prästerliga ämbetena.

Kyrkorna och klostren fylldes med biskopar och abbotar från Normandie och Lorraine. Dessa var ofta arroganta och taktlösa i sin behandling av anglosaxiska undersåtar. "Det var en onödig förnärmelse att styrka namnen på anglosaxiska helgon, hållna i engelsmännens ära, från kyrkokalendrarna; den nya abboten av Abingdon försökte helt och hållet att sudda ut minnet om den store sankt Æthelwold som han föraktfullt kallade för ‘en engelsk bonde’..." skrev den engelska historikern Austin Lane Poole.[64]

Med det normandiska övertaget fick kyrkan i England starka band över kanalen till den kontinentala kyrkan och dess kloster. En av de viktigaste reformerna till Lanfranc var att flytta biskopssätena till urbana områden. Även om uppskattningsvis en tiondel av Englands befolkning bodde i städer redan år 1066, fick upptagna städer som Lincoln och Norwich inga egna biskopssäten förrän efter 1066. Kommersiell verksamhet följde de kyrkliga centra. I samband med stadsnäringens tillväxt kom även fransk handelsverksamhet, och med den också de första judarna från Rouen till London.[65]

Engelsk exil

Ett stort antal anglosaxare, särskilt från den avsatte tidigare landägarklassen, fann till sist den nya normandiska dominansen och undertrycket oacceptabelt och emigrerade. Skottland och Östromerska riket var i synnerhet populära resmål, medan andra bosatte i Norge, Danmark, Sverige och Tyskland, och vissa kanske i så långt som till Ryssland och kusterna vid Svarta havet. Det har dokumenterats att många engelska adliga emigrerade till Östromerska riket och Konstantinopel, där de utgjorde ett dominerande element i elitstyrkan, Varjagskåren, och tjänstgjorde som personlige livvakter för den bysantinska kejsaren och svor ed till honom.

Varjagerna hade tidigare dominerats av norröna män. En källa uppger att 4 350 anglosaxiska män kom seglande i 235 skepp. År 1088 kom ett stort antal anglosaxare och daner till Östromerska riket via Medelhavet.[66] De som inte antogs i kejsarens tjänst, utplacerades längs Svarta havets kuster, men de som antogs blev så viktiga att de kallades för Englinbarrangoi från och med då. För anglosaxarna och de engelskfödda danerna hade det betydelse att de kunde fortsätta att kämpa mot normanderna, denna gång på Sicilien, som på denne tiden erövrats av bröderna Robert Guiscard och Roger Bosso från det normandiska Huset Hauteville.

Styrelseskick

Innan normanderna invadera hade det anglosaxiska England ett av de mest välutvecklade styrelseskicken i Västeuropa. Hela England var indelat i administrativa enheter benämnt "shires" (från ags. scir = administrativ enhet eller myndighet) av bortemot enhetlig storlek och form. Dessa styrdes av ledare kända som "shire reeve" ("reeve", ags. gerefa = greve), eller som det hette, "sheriff". Shiren tenderade att vara rätt självstyrda och saknade koordinerat styre. Fornengelskt styre använde skriftlig dokumentation i stor omfattning, något som var ovanligt för kungadömena i Västeuropa, och detta främjade ett mer effektivt styrelseskick än muntlig kommunikation.

Anglosaxarna utvecklade permanenta habitat för såväl lokala som rikstäckande myndigheter. De flesta medelålderskungar flyttade konstant och höll hov där klimatet var fördelaktigt, och matförråd eller andra fördelar vid ett visst tillfälle fanns tillgängligt. Ständiga förflyttningar förhindrade en utvecklad effektiv administration, eftersom såväl folk som gods var tvungna att transporteras med hjälp av häst och kärra, inklusive arkiv och skattekistor. England hade ett permanent "finansdepartement" i Winchester innan normandernas erövring, och där inleddes framväxten av en fast och permanent byråkrati och ett riksarkiv. En annan anledning till kungadömets styrka var ett skattesystem baserat på egendomsskatt eller arrende. Landet hade dessutom nordvästra Europas mest pålitliga myntsystem, med kungligt monopol på monetarisering.

Detta välutvecklade styrelseskick togs över av normanderna, som vidareutvecklade det. De behöll strukturen, men förnyade bemanningen. I början lät kung Vilhelm vissa av de infödda att förbli i sina ämbeten, men vid hans död var nästan alla ämbetsmän normander. Latin ersatte anglosaxiska som skriftspråk i offentlige dokument. Normanderna centraliserade det självstyrda shiresystemet. Egendomsregistret i Domedagsboken omfattade nästan hela rikets jordgods och var utan sidostycke i dåtidens Europa. Den var indelat efter landets shires och innehöll listor över alla kungens länsherrar och det jordgods de hade i förläning, och dessutom upplysningar om vem som tidigare hade ägt jordgodset innan erövringen.

Systemet med bokföringen blev mer detaljerat och förfinat. Ett eget registreringskontor till att administrera skatteinkasseringar och föra register över kungens intäkter och utgifter, "the Exchequer", etablerades av Vilhelm Erövrarens son, kung Henrik I av England, och från 1150 och framåt låg kontoret för denna verksamhet i Westminster. Finansministern kallades främst för Chancellor of the Exchequer.

Normandisk arkitektur och byggverksamhet

Huvudartikel: Normandisk stil

Normanderna tog med sig sin byggnadsstil till England när de uppförde sina många borgar och fästningsverk för att säkra greppet om sin erövring. Normandisk stil präglar också kloster, kyrkor och katedraler från samma era. Benämningen innefattar varianter av romansk arkitektur som uppstod i Normandie runt 950 och som blev utbredd i de delar av Europa som normanderna erövrat eller påverkat. En stilmässig gemensamhet är de romanska rundbågarna, särskilt de som står ovanför portar, dörrar och fönster, eller i form av tunnvalv eller ribbvalv baserade på rundbågen som konstruktionsprincip. Som all romansk arkitektur kännetecknas den normandiska arkitekturen av massiva murväggar med relativt få och små öppningar. Innan normandisk arkitektur fanns det stora regionala skillnader.

Några av de mest karaktäristiska exemplen på den normandiska arkitekturen är Jumiègesklostret i Normandie, Elykatedralen i Cambridgeshire, och fästningen Clifford's Tower i York.

I Vilhelms nya normandiska "huvudstad" i Caen i Normandie, hans egen hemstad, som senare blev residensstad för hertigdömet Normandie, byggde han en fruktingjutande fästning, och tillsammans med sin hustru grundade han två kloster, det ene blev hans gravplats och det andra hennes. Även England fick många visuella uttryck på grund av normandiskt inflytande, bland dem Windsor Castle i London som säkrat älven Thames, och det store borgtornet av sten, Vita tornet, som han beordrade skulle byggas år 1078 på insidan av det sydöstra hörnet i Londons stadsmur mot Themsen. Han gjorde en symbolisk markering genom att grunda och uppföra ett kloster på slagmarken vid Hastings under tidsspannet mellan 1067 och 1070. Anglosaxiska krönikan underströk att klostret byggdes på "samma plats där Gud tillät [Vilhelm] att erövra England.»[67] Avsikten var att understryka att han inte bara vunnit England med svärd, men också att han med Guds hjälp var den rättmätiga härskaren över landet. Han krävde att högaltaret skulle stå på den plats där Harald Godwinson föll, och det mest påfallande var att ett kloster, normalt en plats för fred och gudstjänst, kallades för Battle Abbey till minne för den militära segern och erövringen.

London var den främsta av alla engelska städer. Den underkastade sig Vilhelm på ett tidigt stadium och undgick därmed den skoningslösa härjandet andra engelska städer utsatts för. Domedagsboken bevittnar att i Oxford fanns det endast 243 hus som kunde betala skatt, och de återstående 478, om ej obebodda eller i ruiner, var så förstörda att ägarna inte kunde betala. Från Chester, York och Dorchester, för att nämna några få, kom saker som var bättre. Men detta var bara ett tillfälligt tillbakaslag som kan liknas med den omfattande utvecklingen av handel som följde i tiden efter, efter att England fallit till ro igen. 1100-talet var en blomstrande epok för engelska städer. De gamla växte ut över sina stadsmurar, och nya grundades av antingen kungen eller av private herrar.[68]

Språk

En av de tydligaste märkbara konsekvenserna av erövringen var att normandiska, en nordlig dialekt av fornfranska, undertryckte anglosaxiska eller fornengelska som de härskande klassernas språk. Detta språk, i England vidareutvecklat till anglonormandiska, blev adeln och kyrkans språk, och så småningom ersatte det även latin som administrationsspråk. En annan följd av erövringen var att franska personnamn undantryckte de anglosaxiska. Namn som William, Robert och Richard blev vanliga. Normandernas språk påverkar däremot i liten grad engelska ortsnamn, som tidigare hade fått många tillskott från skandinaver. Det är osäkert hur mycket engelska de normandiska invandrarna lärde sig, och hur mycket deras franska påverkade folkmunnen. Men daglig kontakt i handel och hushåll ledde framförallt till att många från båda folkgrupper kom att bli tvåspråkiga.

Den franskspråkiga övermakten förstärktes ytterligare och komplicerades på mitten av 1100-talet som följd av invandrare från Angevinska riket, som talade en mer kontinental dialekt av franska. I tre århundraden var varken muntlig eller skriftlig engelsk ett redskap för de som tyckte om att skriva. De flesta bevarade dokument från den följande perioden är anglonormandiska. Det var inte förrän på 1300-talet som engelskan återtog sin tidigare utbredning. Men då förändrades det engelska språket genomgripande. Det hade utvecklat sig till mellanengelska, som grundades för modern engelska. Under loppet av ett par århundraden med franskspråkig dominans ersattes en mängd engelska ord med franska. Det ledde till ett hybridspråk där det engelska kärnspråket kombinerades med ett franskt abstrakt ordförråd. De grammatiska strukturerna i språket ändrades också dramatiskt.

Det ursprungliga anglosaxiska ordförrådet bestod av uppemot 30 000 ord, huvudsakligen homogena och med bara fornvästnordiska, keltiska och latinska inlån. Englands folkmängd var omkring 2 miljoner år 1066, medan den normandiska överklassen inte utgjorde mer än 2–5 % av den samlade befolkningen. Men de språkliga barriärerna mellan klasserna var inte oöverstigliga. Order måste delas ut och bli förstådda. Det fanns mellanmän som talade båda språken, och arbetarfolk tvingades lära sig betydelsen av de franska instruktionerna. Genom att vara född och uppvuxen i England, med engelske barnskötare och tjänare, präglades även överklassen av engelska. Det är svårt att mäta exakt hur många, men en uppskattning är att tiden före 1250 var antalet lånord från fransk relativt blygsamt, runt 900, men därefter ökade det snabbt, på så vis att mellanengelska hade upptagit runt 10 000 franska lånord.[69]

Språket återspeglar att klasskillnader och språkskillnader i stor utsträckning sammanföll i en befolkning av normander som hade och anglosaxare som inte hade. Det är ingen tillfällighet att de moderne orden för djur som "swine", "ox" og "sheep" är anglosaxiska, medan namnen på motsvarande maträtter, "pork", "beef" och "mutton", är anglonormandiska. Bönderna gjorde arbetet och herrarna fick resultat.[70]

Förhållandet till Frankrike

Efter erövringen av England blev förhållandet mellan den anglonormandiska monarkin och den franske kronan allt svårare. Betydande fiendskap hade redan utvecklat sig mellan Vilhelm och hans franske feodala överherre före invasionen av England, och det förvärrades snart genom den franska kronans stöd till hans son Robert Curthose, som utkämpade en rad krig mot sin far och sedan mot sina bröder. Som hertig av Normandie var Vilhelm och hans efterkomma fortfarande vasaller av den franska kronan, men som kungar av England var de hans likställda.

På 1150-talet, då Angevinska riket bildades och Huset Plantagenet hade tagit över den engelska tronen, styrde den engelske kungen halva Frankrike och hela England, förutom Irland och Wales, och hans makt hade en mycket större omfattning än den franske kungens. Självmotsättningen i denna situation blev mer problematisk efter att den franska monarkin växt sig starkare och i högre grad krävt sin rätt mot sina vasaller. Den stora politiska krisen uppstod år 1204, då Filip II av Frankrike erövrade alla normandiska och angevinska besittningar i Frankrike, undantaget Gascogne.

På 1300-talet hade kriget som i perioder utkämpats om den engelske kungens besittningar i Frankrike efter Vilhelm Erövrarens tid eskalerat till Hundraårskriget, under Edvard III av England. Han ville återta sina förfäders besittningar i Frankrike och få full suveränitet över det han hade i England genom att bryta vasallförhållandets feodala band till den franske kungen. Kriget slutade först med den slutliga kollapsen för Plantagenets position i Frankrike år 1453, då herradömet över Normandie som bildats år 1066 förlorades.

Det engelske kungadömets franska förvecklingar innebar ständiga krig mot Frankrikes kungar i bortemot fyra århundraden. Dessa konflikter ledde till framväxten av ett ömsesidigt hat mellan England och Frankrike som fortfarande kan märkas – med utgångspunkten att det hela var ett ironiskt resultat av att det var fransk adel som erövrat England år 1066.

Eftertiden


England och Normandies delning

Vilhelm Erövrarens sista krig knöts till Normandies historia, striden om det tvådelade området Vexin mellan östra Normandie och Frankrike. Hoten som kom därifrån fick honom i egen person att resa år 1087 och bränna ned en fransk utpost, Mantes, endast 50 km från Paris. Medan han red genom den brinnande staden, föll han av hästen och fick inre skador av sadelknappen. Under loppet av en månad hade skadorna blivit livshotande. Han levde länge nog för att göra upp sitt arv. Robert Curthose, hans äldste son, kunde inte fråntas sin arvsrätt till hertigdömet Normandie. Eftersom England hamnat i hans händer efter erövrandet kunde han göra vad han än ville med landet. Genom att skicka kronor, svärd och spiror till sin andra son Vilhelm Rufus, fick England en ny kung. Vilhelm Erövrarens rike delades därmed längs engelska kanalen, så som det hade sett ut innan erövringen. Hans tredje son, Henrik, fick inga landområden, men en stor förmögenhet. Vilhelm Erövraren dog den 9 september 1087 efter 41 år som hertig av Normandie och 24 år som Englands kung.[71]

Englands näste kung kröntes i Westminster som Vilhelm II, en hänsynslös, kynisk och temperamentsfull man som mest av allt gillade att gå och jaga. På sin dödsbädd lössläppte Vilhelm Erövraren många av sina fiender, bland annat halvbrodern Odo av Bayeux, mot bättre vetande. Knappt hade Odo fått tillbaka sitt jarldöme i Kent i december 1087, innan han återigen skapat svårigheter. Utbrytningen från Normandie var mest sannolika orsaken till att hans uppror fick ett omfång som gjorde att "närmare alla normander" kom med,[72] även om det fanns undantag som Hugh, jarl av Chester, William de Warenne, och Robert Fitzhamon. Trots omfånget var upprorsmakarna spridda. De isolerades i öst och Midlands, men var ett större hot i väst mot Wales, och farligast i sydost vid Odos jarldöme och i Sussex, som tillhörde Odos halvbror Robert av Mortain. Här tog Vilhelm Rufus själv kommandot, och efter en sex veckor lång belägring av Pevensey Castle marscherade han mot Rochester.

Att upproret nedkämpades beror på att Robert Curthose inte själv invaderade England, utan endast skickade mindre trupper. Kanske var den viktigaste orsaken det stöd som Vilhelm Rufus fick från kyrkan och från den anglosaxiska befolkningen. År 1088 kunde Rufus njuta av en popularitet han snart skulle få gå miste om. Engelsmännen flockade sig om hans fanor, bland annat därför att han hade lovat dem ett rättmätigt styre och lagar, skattelättnader och jakträttigheter. Dessa löften bröts så snart kontrollen över kungadömet återigen hade säkrats. Lanfranc död år 1089, den siste som kanske kunde ha begränsat kungens hänsynslöshet.[73]

Upproret visade på att Robert Curthose och Normandie var ett konstant hot. Under ett kvarts sekel hade normandernas politik prioriterat erövringen av England. Med Vilhelm Rufus inleddes en ny fas, den engelska erövringen av Normandie, och denna process varade fram till slaget vid Tinchebray år 1106, då Robert Curthose slutligen besegrades av Vilhelm Rufus arvinge, den yngre brodern Henrik I av England. Sistnämnda gjorde Edith av Skottland till drottning 11 november 1100, samma år som Vilhelm Rufus mördades. Edith var dotter till Malcolm III av Skottland, men viktigare var det att hennes släkt på moderns sida gick tillbaka till det gamla anglosaxiska kungahuset. Bortsett från att hon tvingades att anta det normandiska namnet "Matilda", kan det symboliska värdet för det anglosaxiska kungahuset av att den normandiska kungen av England skaffade en maka inte undervärderas.

Andra invasioner av England

Den normandiska erövringen betraktas som den sista vällyckade invasionen av England, även om den nederländska segern under ärorika revolutionen år 1688 också kan kallas en vällyckad invasion från kontinenten. En viktig skillnad är att ärorika revolutionen var ett inbördeskrig mellan två fraktioner av landets härskande klass. Anhängare av parlamentet fick hjälp av utländska styrkor för att nedkämpa anhängare av Stuartmonarkerna. Normandernas invasion utrotade eller fördrev de flesta från den infödda härskande klassen.

Ett invasionsförsök med normandernas erövring som förlaga gjorde en fransk armé med 1 200 riddere, som gick i land i England vid Sandwich den 22 maj 1216. Den leddes av prins Ludvig, som hade erbjudits den engelska tronen av missnöjda engelska adliga. Denna mäktiga armé fick kung Johan av England att fly, och Ludvig erövrade London och Winchester. Efter att Johan kort tid avlidit efteråt, kom det engelska motståndet i gång, och fransmännen gav upp med försöket och slöt fred den 11 september 1217.

En invasion som kan liknas vid ärorika revolutionen inträffade i september 1326, då Isabella av Frankrike landsteg i Essex med en utländks arméstyrka i fälttåg med Roger Mortimer och hennes son Edvard. De möttes av folk som var missnöjda med kung Edvard II av Englands styre. Kung Edvards anhängare rymde, och den 2 oktober flydde han västerut från London och tog tillflykt på godset som tillhörde den yngre Despenser i Glamorgan. Isabella och hennes armé följde efter honom och dödade bägge. Hennes omyndiga son blev därefter kung av England.

Försök till invasioner gjordes av spanjorerna år 1588 och fransmännen år 1744 och ånyo 1759, men varje gång ledde kombinationen av väderförhållanden och angrepp från den brittiska marinen på eskortfartygen till att man gav upp med försöken innan invasionsflottorna förlist hamnarna. Invasioner förbereddes även av fransmännen år 1805 och av Nazityskland år 1940, men dessa gavs upp på grund av att förberedande operationer för att oskadliggöra Storbritanniens marina (och i slutändan även luftförsvaret) misslyckats. (se Slaget om Storbritannien)

Några mindre omfattande lokala och kortvariga angrepp mot brittiska kuster nådde begränsade mål, som de franska angreppet på enskilda kuststäder under hundraårskriget, den spanske landgången i Cornwall år 1595, slaveriet av barbareskpirater på 1600-talet, och det nederländska anfallet vid slaget vid Medway år 1667.

Samtida omdömen

Under romantiken på början av 1800-talet gjordes Domedagsboken till en symbol på det tyranniska normandiska styret, till exempel år 1816 i en pamflett av Thomas Evans, ledare för en grupp radikala konstnärer i London: "Våra kyrkliga institutioner, vår verkliga konstitution, grundad av våra sachsiska förfäder, förstördes under den tyranni som rådde under den normandiska erövringen...»[74]

Hållningen var att den forna konstitutionen hade perverterats av normandisk tyranni, och den blev i hög grad accepterad även utanför radikala kretsar. En del av romantiken i England var en "gotisk" strömning mellan åren 1820 och 1880. Intresset för medeltiden och i synnerhet till gotiken kom till uttryck i arkitektur, konst, litteratur och politiska skrifter.

År 1819 gav författaren Walter Scott ut romanen Ivanhoe, där huvudpersonen var en ung anglosaxisk adelsman som motsatte sig övergreppen från den normandiska adeln. Hans far var ättling till kung Harald Godwinson. Romanen har beskrivits som utslagsgivande för att väcka det allmänna intresset för medeltiden i England. John Henry Newman hävdade att Scott var den förste som hade "vänt folks sinnelag i riktning mot medeltiden", och John Ruskin hävdade ungefär samma sak.[75]

Charles Kingsley skrev år 1866 romanen Hereward the Wake om det anglosaxiska motståndet, och Alfred Tennyson skrev det poetiska dramat Harold år 1876, två exemplen på talrika uttryck för uppfattningen av anglosaxarna som grymt undertryckta av de utländska normanderna. Samma uppfattning förfäktas även av flera olika historiker. Den franske historikern Augustin Thierry framhävde i sitt verk från 1825 den normandiska erövringen som ödeläggande, men att anglosaxarna aldrig övervanns helt, och att den slutgiltiga sammansmältningen av den engelska nationen skedde på 1500-talet.[76]

Den konservative historikern Henry Hallam uppfattade också erövringen som ett brott. Den anglosaxiska aden hade avsatts och folket undertryckte: "Vi skyller ingen obetydlig del av vår självrespekt till det normandiska elementet i vår befolkning och politik".[77]

Sharon Taylor skrev en inflytelserik studie av det anglosaxiska England och ett generellt engelskt historieverk mellan 1814 och 1823, där han som Hallam menade att erövringen var en katalysator som störde samhället och gav plats till en ny adel, men likväl efterlämnade samhällets väsentliga germanska institutioner oförändrade. Det anglosaxiska samhället hade blivit för svagt, och en nyttig följd av erövringen var därför att England stärktes.[78]

Under 1840-talet utvecklades uppfattningen att anglosaxarna hade styrt sig själva i lösa förbund bestående av oberoende grupperingar. Detta verkade underbygga det populära politiska kravet om större politisk makt till medelklassen, särskilt en regering som hade förlorat Krimkriget. Joshua Toulmin Smith, en brittisk politisk teoretiker och advokat från Birmingham, såg anglosaxarnas England som en förebild för lokalt självstyre och en bättre livsstil. Smith främjade outtröttligt visionen om anglosaxarna som en symbol för frihet och gemensamt ansvar.[79] "Saken är enkel," skrev Smith, "historien visar att tre, fem, åtta, tio eller flera århundrade sedan, existerade självstyre i England, och var en makt till att hålla i schack de mest ambitiösa monarker...»[80]

Under viktoriansk tid dominerades forskningen och framställandet av engelsk medeltidshistoria av ett triumvirat bestående av historikerna William Stubbs, Edward Augustus Freeman och John Richard Green. Deras tillvägagångssätt var annorlunda, men de förblev likväl försonade.

Greens sviktande hälsa från 1870-talet ledde till att hans The Making of England (1883) endast kom i en volym och avslutades vid år 828. Hans The Conquest of England kom ut efter hans död 1883. Han menade att erövringen avslutades år 1071.[81]

Stubbs var en konservativ präst och historieprofessor vid Oxfords universitet och en stor samlare och utgivare av källskrifter. Han ansåg att historiestudier hade en moralisk avsikt och att nutidens rötter låg i det förflutna. Den normandiska erövringen var en väsentlig och således en positiv vändpunkt som ledde England in i Europa och var början på den moderna engelska statsapparaten.[82]

Freeman var en liberal historiker, och hans omdöme vilar i huvudsak på hans enorma History of the Norman Conquest (1867–1876) i fem volymer. Den baserades på omfattande forskning, men även på ett minutiöst och till viss del pedantiskt intresse för detaljer. Det ledde till att året 1066 först behandlades i volym 3, medan de två föregående volymerna behandlade den anglosaxiska "bakgrunden". Här framhävde Freeman viktigheten av anglosaxarnas fria, lokale samhälle som förstördes av invasionen. Freeman närmade sig därmed en socialistisk syn på den anglosaxiska historien. Hans entusiasm för ämnet fick honom också att sträcka källan för att anpassa dem till hans egen syn, och ett påfallande exempel är att han gav slaget vid Hastings namnet "slaget vid Senlac", baserat på föga relevant information hos medeltidsskribenten Orderic Vitalis. Freemans verk ledde därför i samtiden till en exciterad debatt om hans användning av källtexter.[83]

På 1900-talet och framåt tenderade historikerna att moderera sig i båda riktningarna. Det anglosaxiska samhället var inte så idylliskt som 1800-talet gärna framställde det, och den normandiska erövringen var mindre tyrannisk än vad man tidigare trott. Som en av de mest kritiska perioderna i engelsk historia var det en kedja av händelser som formade England i en betydande grad, och som inte heller moderna historiker kan göra upp med. Efter att Raphael Holinshed år 1577 gav ut The Chronicles of England, Scotland, and Ireland, började han sin berättelse om Englands historia med 1066. Årtalet ses som en vändpunkt i den grad att en engelsk komedi fick titeln "1066 and All That" som en parodi på traditionell engelsk historieundervisning.

Nyckelproblemet är i förhållande till den moderna historikern Donald Matthew inte nödvändigtvis varför England lät sig erövras, utan varför normanderna visade sig vara så mycket mer vällyckade än deras danska och norska rivaler i att överta det engelska kungadömet och besitta det. Modern historieforskning har också erkänt att normanderna var mer villiga att se värdet i Englands förflutna. Påvens politik var att främja förbindelser över engelska kanalen för att förhindra angrepp och plundring från hedniska vikingahorder från norr. Normandie och England var redan före invasionen allierade i kampen mot nordborna. Erövringen var således ingen isolerad händelse. Genom att knyta en politisk bro över kanalen, blev de normandiska härskarna en maktfaktor som avslutade vikingatiden, och de blev samtidigt själva en politisk och militär makt av stor betydelse i hela Västeuropa.[84]

Referenser


 1. ^ Stafford, Pauline (1989): Unification and Conquest: A Political and Social History of England in the Tenth and Eleventh Centuries. London: Edward Arnold. ISBN 0-7131-6532-4, s. 89–92
 2. ^ Huscroft, Richard (2005): Ruling England 1042–1217. London: Pearson/Longman. ISBN 0-582-84882-2, s. 6
 3. ^ Stafford, Pauline (1989): Unification and Conquest, s. 89–92
 4. ^ Stenton, F. M. (1971): Anglo-Saxon England (3. utg.). Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-280139-5, s. 465–466
 5. ^ Blair, Peter Hunter; Blair, Peter D. (2003): An Introduction to Anglo-Saxon England (3. utg.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-53777-0, s. 108
 6. ^ Bates, David (2001): William the Conqueror. Stroud, UK: Tempus. ISBN 0-7524-1980-3, s. 77–78
 7. ^ Douglas, David C. (1964): William the Conqueror: The Norman Impact Upon England. Berkeley: University of California Press., s. 170
 8. ^ Loyn, H. R. (2000): The English Church, 940–1154. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education. ISBN 0-582-30303-6, s. 98
 9. ^ Why the Pope Supported William's Invasion of England
 10. ^ [a b] Anglosaxisk krönika, s. 194–195
 11. ^ I tidig engelsk historia var en "thegn" en medlem av de adliga klasserna med rang mellan jarler och ordinära fria män, och beviljades land av kungen eller av lorderna för militär tjänst.
 12. ^ En fri man av lägsta rang.
 13. ^ Full titel är Vita Ædwardi Regis qui apud Westmonasterium Requiescit ("Livet till kung Edvard som vilar vid Westminster"), ca. 1067.
 14. ^ Hallam, Elizabeth M.: Domesday Book through Nine Centuries. Thames and Hudson 1986. Side 11: «...and rapid coup by Harold...»
 15. ^ Howarth, David: 1066: The Year of the Conquest, Penguin Books, 1983, s. 69–70; Houts, Elisabeth van (red.): The Gesta Normannorum Ducum of William of Jumieges, Orderic Vitalis and Robert of Torigni, Clarendon Press: Oxford, 1995, bind 2, s. 158–161
 16. ^ Richards, Julian: Blood of vikings. Hodder & Stoughton/BBC. 2001. Sida 230.
 17. ^ Anglosaksiske krønike, s. 196–197
 18. ^ Richards, Julian: Blood of vikings. Hodder & Stoughton/BBC. 2001, s. 228–230.
 19. ^ Anglosaksiske krønike, s. 197–199
 20. ^ Snorre: "Harald Hardrådes saga" i Snorres kongesagaer (Heimskringla), Oslo 1979. Sida 214, andra upplagan.
 21. ^ Sørensen, Øystein: Historien om det som ikke skjedde. Kontrafaktisk historie. Oslo 2004. Kapitel "Vinden i september 1066". Sida 97–100. Sørensen skriver om vad som kunde ha skett om hertig Vilhelm inte hade förhindrats av vinden. Hade Harald Godwinson mött utan det utmattande turen norrut kunde han ha besegrat normanderna, och "en väl förberedd och befäst vikingastyrka skulle mycket väl ha kunnat slå en decimerad anglosaxisk armé" (sida 99). Om Harald Hårdråde hade varit kung över ett nordsjörike där både Norges som Englands historia hade sett mycket annorlunda ut.
 22. ^ Hoyt, Robert S.: Europe in the Middle Ages, 1966.
 23. ^ Anglosaksiske krønike , s. 198–199; Orderic, vol. 2, s. 168–171
 24. ^ Anglosaksiske krønike , s. 198–199; Gesta Normannorum Ducum, vol. 2, s. 166–171; Orderic, vol. 2, s. 170–179
 25. ^ Orderic, vol. 2, s. 180–183
 26. ^ Anglosaksiske krønike , s. 200; Gesta Normannorum Ducum, vol. 2, s. 170–173; Orderic, vol. 2, s. 182–183
 27. ^ Anglo-Saxon Chronicles, s. 198, 200; Gesta Normannorum Ducum, vol. 2, s. 170–173; Orderic, vol. 2, s. 182–185
 28. ^ Gesta Normannorum Ducum, vol. 2, s. 176–179; Orderic, vol. 2, s. 204–207
 29. ^ Angelsaksisk krønike, s. 200; Florence, vol. 3, s. 4–5
 30. ^ Angelsaksisk krønike, s. 201; Florence, vol. 3, s. 4–7; Orderic, vol. 2, s. 210–215
 31. ^ Angelsaksisk krønike, s. 200–203; Florence, vol. 3, s. 6–7; Orderic, vol. 2, s. 214–219
 32. ^ Angelsaksisk krønike, s. 203; Florence, vol. 3, s. 6–9
 33. ^ Angelsaksisk krønike, s. 202–203; Gesta Normannorum Ducum, vol. 2, s. 180–181; Orderic, vol. 2, s. 220–223
 34. ^ Orderic, vol. 2, s. 220–223
 35. ^ Angelsaksisk krønike, s. 203; Florence, vol. 3, s. 8–9; Gesta Normannorum Ducum, vol. 2, s. 180–183; Orderic, vol. 2, s. 224–225
 36. ^ Angelsaksisk krønike, s. 202–204; Florence, vol. 3, s. 8–11; Orderic, vol. 2, s. 226–229
 37. ^ [a b c d] Orderic, vol. 2, s. 228–229
 38. ^ Angelsaksisk krønike, s. 204; Florence, vol. 3, s. 8–11; Orderic, vol. 2, s. 230–233
 39. ^ Orderic, vol. 2, s. 232–237
 40. ^ Angelsaksisk krønike, s. 205–207
 41. ^ Angelsaksisk krønike, s. 206–208; Florence, vol. 3, s. 18–21; Orderic, vol. 2, s. 256–259
 42. ^ Walker (1997)
 43. ^ Anglosaxiska krönikan, sida 163–164.
 44. ^ 5 000 (Rowse, 1979); 8 000 år 1086 (Carpenter, s. 82–83)
 45. ^ Carpenter, s. 79–80.
 46. ^ Carpenter, s. 81, 84, 86.
 47. ^ Carpenter, s. 75–76.
 48. ^ Carpenter, s. 91: "Under den första tiden, efter 1072 var Vilhelm i huvudsak frånvarande. Av 170 månader återstående av hans regim tillbringade han runt 130 av dem i Frankrike och kom tillbaka till England vid endast fyra tillfällen. Detta var ingen tillfällig fas. Frånvarande kungar fortsatte att tillbringa i bästa fall bara hälften av sin tid i England fram förlusten av Normandie år 1204. Denna frånvaro stärktes mer än den försvarade den kungliga kontrollen, då den lett fram till strukturer som upprätthöll freden. Men kungens frånvaro gjorde även så att pengar försvann från landet, pengar som det först och främst fanns behov för på den andra sidan av kanalen.»
 49. ^ Se exempelvis Penenden Heath-rättegångarna, ett tidigt försök till att inskränka Odo av Bayeuxs övegrepp.
 50. ^ Översatt från citat hos Hallem; Domesday Book (DB), ii, f. 450; Little Domesday Book (EHD), ii, 878
 51. ^ Alla hundrader var indelade i tithings (tionde), som var och en hade tio hushåll. Under detta var basenheten en hud, som var tillräckligt med jord för att ge föda åt en hel familj. Över hundraderna hade man shires. Se artikeln Härad.
 52. ^ Anglosaxiska krönikan, sida 161.
 53. ^ Hallem, Elizabeth M.: Domesday Book through Nine Centuries, London 1986, sida 18.
 54. ^ Hallem, Elizabeth M.: Domesday Book through Nine Centuries, sida 18.
 55. ^ Thomas, English s. 105–137; Thomas, 'Significance', s. 303–333
 56. ^ Thomas, English, s. 202–8
 57. ^ [a b] Powell, J. Enoch; Wallis, Keith (1968): The House of Lords in the Middle Ages: A History of the English House of Lords to 1540. London: Weidenfeld and Nicolson., s. 1
 58. ^ Walker, Ian (2000): Harold the Last Anglo-Saxon King. Gloucestershire: Wrens Park., s. 185–187
 59. ^ Williams, Ann (2000): The English and the Norman Conquest. Ipswich: Boydell Press, sida 32
 60. ^ Kapelle, William E. (1979): The Norman Conquest of the North: The Region and Its Transformation. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press. ISBN 0-8078-1371-0, s. 109
 61. ^ Barlow, Frank (1979): The English Church 1000–1066: A History of the Later Anglo-Saxon Church (andre utg.). New York: Longman, sida 57
 62. ^ Brooks, Nicholas (1984): The Early History of the Church of Canterbury: Christ Church from 597 to 1066. London: Leicester University Press. ISBN 0-7185-0041-5, sida 309
 63. ^ Thomas, Hugh (2007): The Norman Conquest: England after William the Conqueror. Critical Issues in History. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. ISBN 0-7425-3840-0. sida 123
 64. ^ Poole, Austin Lane: From Domesbook to Magna Carta 1087-1216. 2. utg. Oxford Press 1987, sida 167.
 65. ^ Matthew, Donald: Britain and the Continent 1000–1300. Hodder Arnold. 2005, sida 31.
 66. ^ Turnbull, Stephen: The Walls of Constantinople, AD 324–1453, Osprey Publishing, ISBN 1-84176-759-X
 67. ^ Anglosaxiska krönikan, sida 163.
 68. ^ Poole, Austin Lane: From Domesday Book to Magna Carta 1087–1216, Oxford 1987. Sida 64–65.
 69. ^ Stockwell, Robert P.; Minkova, Donka: English words: history and structure , Cambridge University Press 2001s sida 31–37.
 70. ^ Pollard, Justin: Seven Ages of Britain. Hodder 2003. Sida 158.
 71. ^ Stenton, F.M.: Anglo-saxon England, Oxford Press, 3. utg. 1971, sida 620.
 72. ^ William av Malmesbury: Gesta regum Anglorum, ii. 361 (paragraf 306).
 73. ^ Poole, Austin Lane: From Domesday Book to Magna Carta 1087–1216, Oxford 1987, sida 100–102.
 74. ^ Evans, T. J.: Christian Policy, 2. utg. (1816), sida 16; Prothero, I. J.: Artisans and Politics in Early Nineteenth Century London: John Gast and his Times (1979), sida 88.
 75. ^ Chandler, Alice: «Sir Walter Scott and the Medieval Revival», i Nineteenth-Century Fiction 19.4 (Mars 1965): 315–332.
 76. ^ Thierry, A.: History of the Conquest of England by the Normans, engelsk översättning från franska (1841), sida 120–122.
 77. ^ Hallam, H.: View of the State of Europe during the Middle Ages, 10 utg., ii (1853), sida 307–308.
 78. ^ Hallem, Elizabeth M.: Domesday Book through Nine Centuries, sida 142; Turner, S.: The History of England during the Middel Ages, 2. utg. ii (1853), sidorna 307–308.
 79. ^ Anderson, O.: The Political Uses of History in Mid Nineteenth-Century England, Past and Present, 1967, s. 87–99
 80. ^ Smith, J. Toulmin: Local Self-Government Unmystified (1857), sida 32.
 81. ^ The Conquest of England kan läsas på nätet nästan i sin helhet.
 82. ^ Hallem, Elizabeth M.: Domesday Book through Nine Centuries, sida 145.
 83. ^ Secrets Of The Norman Invasion: Inconsistencies
 84. ^ Matthew, Donald: Britain and the Continent 1000–1300, Hodder Arnold 2005, sida 26–28

Litteratur


Externa länkar


Historia-portalen

Kategorier: Medeltiden | 1066 | England under 1000-talet
Information från: 03.03.2021 04:59:25 CET

Källa: Wikipedia (Författarna [Historik])    Licens: CC-by-sa-3.0

Förändringar: Alla bilder och de flesta designelement som är relaterade till dessa togs bort. Vissa ikoner ersattes av FontAwesome-Icons. Vissa mallar togs bort (som "artikeln behöver utvidgas) eller tilldelades (som" hatnotes "). CSS-klasser togs bort eller harmoniserades.
Wikipedia-specifika länkar som inte leder till en artikel eller kategori (som "Rödlänkar", "länkar till redigeringssidan", "länkar till portaler") togs bort. Varje extern länk har en extra FontAwesome-ikon. Förutom några små förändringar av design, media-container, kartor, navigationsboxar, talade versioner och Geo-mikroformat togs bort.

Angelägen: Eftersom det givna innehållet automatiskt tas från Wikipedia vid den angivna tidpunkten, och var en manuell verifiering inte möjlig. Därför garanterar inte LinkFang.org riktigheten och verkligheten hos det förvärvade innehållet. Om det finns en information som är fel just nu eller har en felaktig visning, var du välkommen att kontakta oss: e-post.
Se även: Redaktionsrutan & Integritetspolicy.